Aloittelijasta mestariksi: optioiden myyminen

Aloittelijasta mestariksi -artikkelisarjassa käymme läpi optiokaupankäynnin tekniikoita ja strategioita sekä kerromme, miten kuka tahansa voi aloittaa optiosijoittamisen. Tämä artikkeli on johdatus optioiden myyntiin, jota usein kutsutaan preemion myymiseksi, sekä optioiden myymisen eli asettamisen tuottomahdollisuuksiin ja riskeihin.

Johdanto

Aloittelijasta mestariksi -oppaan ensimmäisessä osassa perehdytään optioiden ostamiseen ja ylipäänsä optiokaupan kiinnostavaan maailmaan. It takes two to tango, sanotaan. Optioiden ostaminen on vain puolet tarinasta, sillä ei ostajaa ilman myyjää.

Ketkä sitten myyvät optioita? Voisitko sinäkin alkaa myydä optioita? Miten optioita käytännössä myydään, ja minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia siihen liittyy?

Perehdymme tässä oppaassa optiokaupan toiseen puoleen – optioiden myymiseen. On jo aikakin, sillä haluamme näillä eväillä opastaa sinua optioiden myyntituottojen äärelle, unohtamatta kuitenkaan riskejä.

Optioiden myymisen perusteet

Miten optioita käytännössä myydään?

Oletko koskaan ihmetellyt optioita ostaessa, kuka on kaupan toinen osapuoli? Sekä yksityishenkilöt että yritykset myyvät optioita eli tarkkaan ottaen optiosopimukseen liittyviä oikeuksia. Option myyminen on peilikuva option ostolle: sen sijaan, että ostetaan oikeus kohde-etuuden ostamiseen tai myymiseen etukäteen määrätyllä hinnalla, tämä oikeus myydään toiselle. Myyjä käytännössä laatii optiosopimuksen ja myy sen ostajalle preemiota vastaan – preemio siis on myyntihinta, jonka ostaja maksaa kaupanteon yhteydessä.

Miksi optioita kannattaa myydä?

Optioiden myyminen voi olla tuottojen hankkimisstrategia. Jokainen optiokauppa tuottaa myyjälle preemion, joka jää myyjälle riippumatta siitä, käyttääkö ostaja koskaan optio-oikeuttaan. Tässä on muutamia syitä, joiden takia sijoittajat myyvät optioita:

Preemiotuotot: säännöllinen optioiden myyminen voi tuottaa vakaan tulovirran preemioiden kautta.

Sijoituskohteen mahdollinen omistus alemmalla hinnalla: jos kiikarissa on esimerkiksi jokin tietty osake, joka mielestäsi on kuitenkin ylihintainen, myyntioption myyminen voi olla järkevä strategia.

(artikkeli jatkuu)

 

Optiotyypit joita voit myydä: osto-optio (call) ja myyntioptio (put)

Edellisessä oppaassa perehdyttiin osto- ja myyntioptioiden ostamiseen. Tarkastellaan niitä nyt vastakkaisesta näkökulmasta:

1. Osto-option myyminen: Osto-optiota myytäessä otetaan päinvastainen näkökulma verrattuna ostajaan, joka uskoo kyseisen osakkeen tai muun kohde-etuuden kurssinousuun. Tarkastellaan esimerkiksi kuvitteellista IsoFirmaa, jonka nykyinen kurssi on 50 dollaria osakkeelta. Käsityksesi on, että osakkeen arvo ei juurikaan kasva lyhyellä aikavälillä, joten päätät myydä osto-option, jonka toteutushinta on 55 $ ja preemio 1,50 $ osakkeelta (tai yhteensä 150 $, koska optiosopimus tehdään tyypillisesti 100 osakkeelle).

Tässä tapauksessa pääset nollatulokseen vielä 56,50 $:n kurssilla, joka siis muodostuu laskemalla yhteen saatu preemio ja toteutushinta (55 $ + 1,50 $). Koko preemio jää itsellesi, jos kurssi pysyy 55 $:n alapuolella. Jos osakekurssi kuitenkin nousee yli 56,50 $:n, alat tehdä tappiota, koska silloin joutuisit myymään osakkeet 55 $:lla vaikka markkinahinta on korkeampi.

Alla oleva kuvakaappaus havainnollistaa näitä sidonnaisuuksia (hinnat eivät ole samoja kuin edellisessä esimerkissä, mutta periaate on sama). Kohdissa 1, 2 ja 3 osto-option myynti on kannattavaa, ja ainoastaan kohdassa 4 mennään miinukselle, koska osakkeen hinta nousee jyrkästi vastoin odotuksia.

optiot-graafi1.png

 

2. Myyntioption myyminen: Myyntioption myyjällä on jälleen päinvastainen näkemys kuin ostajalla, mutta tällä kertaa ostaja olettaa osakkeen kurssin laskevan. Mietitään taas kuvitteellista IsoFirmaa. Jos osakkeen arvo ei käsityksesi mukaan olennaisesti laske nykyisestä 50 $:n kurssista, saatat ehkä myydä myyntioption, jonka toteutushinta on 45 $, ja saat 1,50 $:n preemion osakkeelta eli yhteensä 150 $.

Tässä tapauksessa nollatulos syntyy hinnalla 43,50 $ eli preemio miinus toteutushinta (45 $ – 1,50 $). Näkemyksesi siis on, että osakkeen kurssi ei laske alle 45 $:n ennen option erääntymistä.  Jos kurssi pysyy 45 $:n yläpuolella, koko preemio jää itsellesi voitoksi. Jos kurssi taas putoaa alle 43,50 $:n, teet tappiota, koska olet sitoutunut ostamaan osakkeet 45 $:n hintaan, vaikka markkinahinta on alhaisempi.

Alla olevassa kuvakaappauksessa havainnollistetaan myyntioption myymistä (eri hinnat, mutta sama periaate). Kohdissa 1, 2 ja 3 myyntioption myynti on kannattavaa, ja ainoastaan kohta 4 on tappiollinen, koska osakkeen hinta laskee jyrkästi vastoin odotuksia.

optiot-graafi3.jpg

 

Kummassakin skenaariossa optioiden myynti tuo preemiotuloja, joko kattamaan mahdollisia tappioita tai parantamaan tuottoja, jos markkinatilanne pysyy samana tai liikkuu hiukan ennakoimaasi suuntaan. Näin saadaan käyttöön strategia, jonka kautta voidaan hyötyä markkinoiden vakaudesta tai pienistä liikkeistä, kun taas optioita ostettaessa voitollisen tuloksen saaminen vaatii yleensä merkittäviä hintaliikkeitä.

Optioiden myyjän tuotot ja riskienhallinta

Tulovirtaa preemioista

Optioiden myyjän ensisijainen tuottolähde ovat preemiot. Option ostaja maksaa myyjälle preemion, joka hyvitetään myyjän tilille. Myyjä saa pitää preemion riippumatta siitä, käyttääkö ostaja optio-oikeutensa vai ei. Tarkastellaan hiukan tarkemmin:

1. Preemiot turvaverkkona: Optioiden myyjän saamat preemiot voivat toimia turvaverkkona, joka pehmentää sijoittajan taloudellisia riskejä. Esimerkiksi tällä tavalla:

Osto-option myynti: Osto-option myyjä sitoutuu myymään option kohde-etuuden sovitulla hinnalla sovitun ajan sisällä. Jos omistat kohde-etuuden ja haluat myydä sen toteutushintaan, saamasi preemio voi vaimentaa kohde-etuuden markkina-arvon mahdollista laskua. Optio on siis käytännössä puskuri, joka takaa ainakin tietyn tuoton riippumatta kohde-etuuden hintaliikkeistä.

Myyntioption myynti: Myyntioption myyjä päinvastoin sitoutuu ostamaan kohde-etuuden sovitulla hinnalla. Jos tarkoituksesi on ostaa kohde-etuus toteutushintaan, saamasi preemio voi kompensoida markkinahinnan mahdollista nousua, eli saat turvatyynyn korkeampaa ostohintaa vastaan.

2. Ajan kulumisen hyödyntäminen: Optiot menettävät arvoaan ajan yli, ilmiön nimi on englanniksi ”time decay”. Ajan kulumisen vaikutus koituu option myyjän hyväksi. Mitä lähempänä ollaan option erääntymispäivää siten, että optio ei ole ns. rahassa (in the money), ts. toteutushinnan ja markkinahinnan ero on ostajalle epäedullinen, sitä alemmas option arvo laskee, jolloin myyjälle voi avautua mahdollisuus sen takaisinostoon myyntihintaa alemmalla hinnalla. Erotus luonnollisesti jää myyjän voitoksi.

(artikkeli jatkuu)

 

Riskien ymmärtäminen ja hallinta

Optioiden myyminen voi olla tuottoisaa, mutta ei riskitöntä. Käymme tässä läpi muutamia optiokauppaan liittyviä riskejä ja niiden hallintaa:

Merkittävien tappioiden mahdollisuus: Optioiden myyjä voi kärsiä mahdollisesti merkittäviäkin tappioita, etenkin jos markkinaliikkeet toteutuvat vahvasti ennakkoarvioiden vastaisesti. On tärkeää olla tietoinen tappioiden mahdollisuudesta ja hallita omaa riskiään sen mukaisesti.

Tuottovaatimukset: Optioiden myyjältä vaaditaan vakuustiliä, käytännössä tiettyä rahasummaa, jonka pitää olla tilillä vakuutena. Myyjältä vaadittu vakuus on pidettävä tarkasti mielessä, jotta riskiä voidaan hallita tehokkaasti.

Toteutus ennen eräpäivää: Option myyjä altistuu aina sille riskille, että ostaja käyttää optio-oikeutensa ennen eräpäivää. Toisin sanoen option ostaja haluaa käyttää oikeuttaan ostaa tai myydä kohde-etuus ennen eräpäivää. Tätä riskiä voidaan hallita seuraamalla jatkuvasti option sisäistä arvoa ja ryhtymällä sen mukaan tarvittaessa toimenpiteisiin.

Riskinhallintastrategiat

Riskejä siis on, mutta niitä voidaan hallita seuraavilla strategioilla:

1. Tappioiden rajaaminen: Yksi vaihtoehto on asettaa määrätty raja potentiaalisille tappioille. Tämä tapahtuu myymällä tai ostamalla osaketta, jos sen kurssi saavuttaa tietyn hinnan. Käytännössä tämä toteutetaan Stop-toimeksiannon avulla.

2. Spread-strategia: Toisessa vaihtoehdossa potentiaalisia tappioita rajoitetaan tekemällä useita kauppoja eli avaamalla useampia optiopositioita (legejä) . Spread muodostetaan myymällä yksi optio ja samalla ostamalla toinen, mikä rajaa sekä potentiaalista voittoa että tappiota. Spreadit ovat ns. optiostrategioita, joita tarkastellaan tulevissa Nollasta sankariksi -artikkeleissa.

3. Suojaus: Tässä oppaassa asiat pidetään yksinkertaisina, mutta on hyvä tiedostaa, että on olemassa myös kehittyneempiä strategioita, kuten erilaiset suojaukset (hedging), joilla riskejä voidaan hallita vielä tehokkaammin. Näihin kannattaa tutustua, kun on ensin päässyt sinuiksi optiokaupan perusteiden kanssa.

Strategian laatiminen ja mahdollisuuksien tunnistaminen

Markkinatilanteen analysointi

Optioiden myymisen tuottoisa hyödyntäminen vaatii markkinoiden ison kuvan ja itseäsi kiinnostavien kohde-etuuksien erityispiirteiden ymmärtämistä. Esimerkiksi nämä asiat kannattaa pitää mielessä:

1. Volatiliteetti: Osakkeen kurssivaihteluiden ymmärtäminen voi auttaa arvioimaan, minkä suuruista preemiota siihen kytketyn option myymisellä voi tavoitella. Suuri volatiliteetti yleensä nostaa preemioita.

2. Taloudelliset indikaattorit: Talouden yleiset indikaattorit ja talousuutiset voivat ennakoida tulevia markkinaliikkeitä ja auttaa tekemään harkittuja päätöksiä.

3. Yrityksen tuloskehitys: Ennen osakeoption myymistä on syytä käydä läpi kyseisen yrityksen tuloskehitys, vakavaraisuus ja tulevaisuuden näkymät.

Strategian kehittäminen

Kun markkinatilanne on selvillä, seuraava askel on omiin taloudellisiin tavoitteisiin ja riskinsietokykyyn sopivan strategian kehittäminen. Tässä on muutamia optioiden myyjille tyypillisiä strategioita:

1. Taatut osto-optiot (Covered Call): Jos itse omistat option kohde-etuutena olevat osakkeet, niistä voi saada lisätuloa myymällä saman kohde-etuuden osto-optioita. Tällöin puhutaan ns. taatuista osto-optioista (Covered call).

2. Myyntioptio ja käteistakaus: Toisessa strategiassa myydään myyntioptioita ja samalla varataan sivuun käteisvarat kohdeosakkeen ostoa varten siinä tapauksessa, että ostaja käyttää optio-oikeuttaan. Käteistakaukseen yhdistettyjen myyntioptioiden strategia antaa preemiotuoton ohella mahdollisuuden ostaa osaketta mahdollisesti alhaisempaan hintaan.

3. Takaamattomat (naked) optiot: Rohkeampi sijoittaja voi myydä myös takaamattomia optioita. Tällöin myyjä ei omista option kohde-etuutta, joten strategia on riskisempi mutta potentiaalisesti myös tuottoisampi.

Työkalut ja apuvälineet

Optioiden myyjälle voi olla jopa ratkaisevaa hyötyä järkevistä työkaluista ja apuvälineistä. Tässä muutamia ehdotuksia:

1. Kaupankäyntialusta: TraderONE on sopiva alusta sijoittajalle jolle riittää käteistuotteet eli osakkeet, ETF:t sekä bondit mutta optioita tai muita johdannaisia siellä ei ole tarjolla. TraderGo on erinomainen alusta aktiiviselle sijoittajalle ja sen avulla pääsee hyvin alkuun optiomatkallaan. TraderPRO on huippualusta edistyneelle treidaajalle ja analyytikolle.

2. Tiedonlähteet: Optiosijoittajan kannattaa jatkuvasti lisätä tietämystään luotettavista lähteistä saadakseen lisää perusteita päätöksiensä pohjaksi. Alkuun pääsee hyvin tavallisilla hakukoneilla, YouTubella ja muilla nettipalveluilla. 

Johtopäätökset

Optiosijoittaminen myyjän asemassa voi tuntua siltä kuin olisi löytänyt oman salaisen puutarhan finanssimaailman laajassa maisemassa. Sieltä voi löytää uusia tapoja kasvattaa säästöjään ja kerryttää puskuria tulevan varalle.

Asian voi mieltää niin, että työkalupakkiin saadaan strategioita, joilla voidaan osakkeiden kurssinousun lisäksi hyödyntää myös epäsuotuisia markkinaliikkeitä. Optioiden myyminen on tällainen työkalu, jolla sijoittaja saa aivan uudenlaista vipuvartta ja pystyy paremmin hallitsemaan markkinaliikkeitä.

Optioiden myyminen avaa preemiotuottojen lisäksi monenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia markkinaskenaarioita. Täytyy vain tietää, mitä tekee, ja harkita valintansa omien taloudellisten tavoitteidensa mukaan.

Optioiden myymistä eli asettamista kannattaa kokeilla, siitä voi saada aivan uudenlaisen näkökulman sijoitusten hallintaan ja hajauttamiseen.