Avaa maksuton asiakkuus ja käy kauppaa Traderin parhaassa hintaluokassa (alk. 0,03% tai min. 3 €) jopa 2 kuukautta. Aloita nyt »

Mitä ESG-osakkeet ovat ja miten niihin voi sijoittaa

Haluatko sijoittaa eettisten arvojesi mukaisesti? Lue korkeita ympäristö- ja yhteiskuntavastuun standardeja noudattavien ESG-osakkeiden noususta.


ESG-sijoittamista, eli ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat huomioivaa sijoittamista pidetään yhtenä eettisesti kestävimmistä tavoista rakentaa sijoitussalkku. Milleniaalit ja Z-sukupolven sijoittajat ovat osoittaneet halukkuutensa sijoittaa arvojensa mukaisesti, ja arvopaperivälittäjät ovat pyrkineet tarjoamaan heille nk. ESG-kriteerit huomioivia rahoitustuotteita.

Näistä kriteereistä on muodostunut standardeja, joita eettiset sijoittajat pyrkivät noudattamaan.

ESG-sijoittamisen historia

ESG-lähtöisellä sijoittamisella on pidemmät perinteet kuin äkkiseltään luulisi. Milton Friedman nosti esiin pörssiyhtiöihin ja -osakkeisiin liittyvän lieveilmiön vuonna 1970. Friedman kehitti monien sen aikaisten pörssiyhtiöiden toimintaa leimanneen käsitteen ”omistaja-arvoteoria”.

Friedman väitti, että pörssiyhtiöille oli luonteenomaista putkinäköisyys – niissä keskityttiin pelkästään osakkeenomistajien saaman rahallisen tuoton optimointiin. Hän uskoi, että omistaja-arvoteoria pakotti monet isot yhtiöt jäykkään muottiin ja sai ne unohtamaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuunsa pikavoittojen toivossa.

Friedmanin teoriaa edeltävällä vuosikymmenellä oli alkamassa uusi, yhteiskunnallisesti vastuullisen sijoittamisen aikakausi. Vietnamin sodan myötä lisääntyivät huolet siitä, että yliopistojen lahjoitusvaroja hallinnoivat säätiöt eivät enää sijoita puolustusalan osakkeisiin. 20 vuotta myöhemmin kierrettiin kaukaa myös yritykset, joiden katsottiin tukevan Etelä-Afrikan apartheid-järjestelmää. Pelkästään tämä suisti alueen talouselämän epätasapainoon ja johti apartheid-järjestelmän kauan odotettuun kaatumiseen.

Sittemmin ESG-seulonnasta on tullut osa nykyaikaista taloudellista analyysiä, ja sijoittajista on tullut tietoisia lyhytaikaisen omistaja-arvon laajemmista vaikutuksista.

Mitä ESG tarkoittaa?

Jos kaupankäynti rahoitusvälineillä ja sijoittaminen ovat sinulle uusia tuttavuuksia, kannattaa tutustua ESG-kriteereihin. Ne muodostavat viitekehyksen osakkeen vastuullisuuden arvioimiselle ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvillä kriteereillä.

Ympäristö

ESG-kriteerien ympäristövastuuseen sisältyy monia eri tekijöitä. Niistä merkittävimpiä ovat ilmastonmuutosta ja energiatehokkuutta koskevat strategiat. Ilmastonmuutos on yhä ajankohtaisempi aihe kaikkialla maailmassa. Pariisin ilmastosopimuksessa ja YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksessa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet. Uutta sääntelyä tuottavilla valtiosopimuksilla on kerrannaisvaikutuksia toimitusketjuihin ja johtavien yritysten tuotantoon.

Vastuullisia sijoittajia kosiskelevat myös yritykset, jotka tutkivat ja kehittävät uusia strategioita kierrätyksen ja jätehuollon edistämiseksi ja luonnonvarojen huomioonottamiseksi päivittäisessä toiminnassa. Myös perinteiset alat, kuten kevyt teollisuus, saattavat saada korkeat ESG-pisteet uusimalla valmistusprosessejaan ja rajoittamalla myrkyllisten aineiden käyttöä tai pienentämällä toimitusketjujensa hiilijalanjälkeä.

Yhteiskuntavastuu

ESG-kriteereissä on kyse muustakin kuin ympäristöhaasteista, kuten hiilidioksidipäästöjen ja ilmansaasteiden vähentämisestä ja jätehuollosta. Niissä tarkastellaan myös yhteiskunnallisia tekijöitä ja selvitetään niiden perusteella, miten yritykset kohtelevat henkilöstöään, sekä asiakkaiden tyytymättömyyttä. Yrityksiä arvioidaan ja luokitellaan niiden ohjelmien ja rekrytointikäytäntöjen osallistavuuden perusteella ottaen huomioon seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuus sekä etnisten taustojen monimuotoisuus.

Yhteiskuntavastuuseen liittyvät ESG-tekijät ottavat huomioon myös yrityksen aseman paikallisyhteisössä. ESG-pisteet kertovat yrityksen sitoutumisesta yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen laajemmin kuin omassa liiketoiminnassaan tai omalla toimialallaan.

Hyvä hallintotapa

Myös hyvään hallintotapaan liittyvillä tekijöillä on yhtä suuri painoarvo, ja erityisesti korostetaan hallituksen monimuotoisuutta sekä sitä, että yritys ei ole sotkeutunut huomiota herättäviin oikeusjuttuihin. Hallituksen osalta huomiota kiinnitetään monimuotoisuuden lisäksi myös sen toimintaan. Miten yrityksen hallitus ja ylin johto ovat sitoutuneet edistämään positiivista muutosta?

Ajaako yritys vahvasti yhteiskunnan etua laajemminkin? Onko yrityksellä lujat ja luottamukselliset suhteet toimialan sääntelyviranomaisiin? Onko yrityksellä avoin, läpinäkyvä suhde osakkeenomistajiinsa? Vastaamalla näihin kysymyksiin saadaan selville yrityksen ESG-arvosana.

Yrityksiin kohdistuu jatkuvasti joka suunnasta enemmän painetta noudattaa ESG-viitekehystä. Muuttuvan yhteiskunnan kehitykseen sitoutuneet osakkeet kestävät todennäköisemmin aikaa ja tuottavat sijoittajille arvoa pitkällä aikavälillä.
(artikkeli jatkuu)

Minkä tyyppisiä ESG-sijoituksia voin tehdä?

Valittavanasi on neljä eettistä sijoitustapaa:

 1. Julkisesti noteeratut ESG-osakkeet
  Suorin tapa ryhtyä vastuulliseksi sijoittajaksi on sijoittaa yrityksiin, jotka ottavat ESG-vastuunsa vakavasti. ESG-osakkeisiin sijoittamiseen liittyy kuitenkin omat haasteensa, sillä osakkeita on seurattava tiiviisti ja säännöllisesti. Kyseeseen voivat tulla yritykset, jotka investoivat voimakkaasti uusiutuvaan energiaan, tai ympäristötietoiset elintarvikevalmistajat, jotka pyrkivät pienentämään kulutuksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä tai huolehtimaan toimitusketjujensa vastuullisuudesta. Myös yhteiskuntavastuuseen liittyvillä tekijöillä, kuten suuryritysten hallitusten sukupuolijakaumalla, voi olla merkitystä. Hyvän hallintotavan osalta suosiossa ovat yritykset, jotka ovat määritelleet eettiset liiketoimintakäytännöt ja myös noudattavat niitä. Etsi osakkeita, joilla on korkeat ESG-pisteet ja vastuullisuusluokitukset. Kerromme lyhyesti, mitä nämä pisteet ja luokitukset tarkoittavat ja miten ne lasketaan.
   
 2. ETF:t ja indeksirahastot
  Voit myös harkita ESG-osakkeita seuraavia ETF:iä (Exchange Traded Funds) ja erityisesti ESG-osakkeiden tuottokehitystä seuraavia indeksirahastoja. Merkittävimpiä eettisille sijoittajille tarkoitettuja indeksejä ovat S&P 500 ESG Index, Morningstarin vastuullisuusindeksit ja Dow Jones STOXX Sustainability Index. Rahastoyhtiöt tarjoavat myös erilaisia vastuullisia ETF:iä, joten kannattaa tutustua niiden avaintietoesitteisiin, jotta saa kuvan ETF:n sijoitusprofiilista ja mahdollisista riskeistä.
   
 3. ESG-painotteiset sijoitusrahastot
  Bloombergin tietojen mukaan vuonna 2020 perustettiin yli 140 ESG-painotteista sijoitusrahastoa. Niistä jokainen keskittyy eettisiin yrityksiin, jotka saavat korkeat pisteet ESG-kriteereillä mitattuna. Pelkästään näiden yli 140 ESG-sijoitusrahaston on arvioitu hallinnoivan yli 12 biljoonan dollarin varoja, mikä myös kertoo vastuullisen sijoittamisen painoarvosta ja tulevasta potentiaalista.
   
 4. Green bondit
  Green bond eli vihreä joukkovelkakirjalaina on vaihtoehtoinen korkosijoitusinstrumentti, jonka avulla voit sijoittaa ilmasto- tai ympäristöhankkeisiin. Niihin liittyy usein veroetuja, kuten verohelpotuksia tai jopa verovapautuksia. Vaihtoehto green bondeille ovat blue bondit eli siniset bondit, jotka keskittyvät yksinomaan vesiensuojeluun ja valtameriin liittyviin hankkeisiin.

Kuinka sijoituksia arvioidaan ESG-kriteerien perusteella?

Yrityksen ESG-pisteet ovat numeerinen arvio sen suoriutumisesta lukuisten ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden perusteella. On tärkeää huomata, että ESG-pisteet perustuvat ensisijaisesti julkisesti saatavilla olevaan tietoon, joten jos yrityksellä on ympäristöongelmia, joista se ei ole raportoinut ja jotka eivät ole tulleet julki, ne eivät näy sen ESG-pisteissä.

Yrityksen arviointiin ESG-tekijöiden perusteella ei tällä hetkellä ole standardoitua mallia. Monet luokituslaitokset tekevät ajantasaisia arvioita yritysten ESG-tilanteesta. Suurimmat ESG-luokitusten tarjoajat ovat:

 • MSCI
  MSCI ESG ‑luokitus vertaa yrityksiä asteikolla AAA–CCC niihin kohdistuvien ESG-riskien perusteella. Luokituksen AAA tai AA saaneita pidetään alan edelläkävijöinä, yrityksinä, jotka hyödyntävät niille tarjoutuvat eettiset mahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Luokituksen B–CCC saaneiden yritysten altistus ESG-riskeille arvioidaan suurimmaksi. Luokitus perustuu 37 tekijään, joita ovat muun muassa hiilipäästöt, yksityisyyden suoja, taloudellinen läpinäkyvyys ja tietoturva.
   
 • Morningstar
  Morningstarin vastuullisuusluokitus on luotettavimpia vastuullisuusarviointeja. Saxo Bankissa nojataan vahvasti Morningstarin luokituksiin arvioidessamme ESG-tekijöistä aiheutuvia salkkutason riskejä. Morningstar toimii yhteistyössä Sustainalyticsin kanssa ja antaa tarkan arvion kohteen olennaisista ESG-riskeistä. Vastuullisuusarvosana ilmoitetaan maapalloina. Suurimmille ESG-riskeille alttiit sijoituskohteet saavat yhden maapallon. Rahastot, joiden ESG-riskit ovat pienimmät, saavat puolestaan viisi maapalloa.
   
 • Sustainalytics
  Sustainalytics keskittyy yrityksen toimialakohtaiseen alttiuteen ESG-riskeille ja arvioi, miten yritys hallitsee näitä riskejä. ESG-riskiluokituksia on viisi: vähäinen, matala, keskisuuri, korkea ja vakava. Alhaisimman ESG-vastuullisuusriskiluokituksen (vähäinen) saaneita yrityksiä pidetään eettisimpinä ja vastuullisimpina.
   
 • Bloomberg
  Bloombergin oma aineisto käsittää mittarit ja raportointiarvosanat yli 11 800 ESG-osakkeelle yli 100 maassa. Bloombergin luokitusten kattamia vastuullisuuden osa-alueita ovat muun muassa ilmanlaatu, terveys ja turvallisuus, monimuotoisuus ja osakkeenomistajien oikeudet.
  (artikkeli jatkuu)


ESG-osakkeisiin sijoittamisen hyödyt

Kuten olemme jo tuoneet esiin, ESG-osakkeiden lisäämisestä sijoitussalkkuun on hyötyä eettisessä mielessä, mutta ESG-osakkeet ja -indeksit voivat vaikuttaa tulokseesi myös muilla tavoin.

 • Mahdollisuus sijoittaa eettisten arvojesi mukaisesti
  ESG-sijoittaminen on sijoittajalle keino saada aikaan positiivisia muutoksia ja vaikuttaa yritysten tapaan harjoittaa liiketoimintaa ja toimia muidenkin sidosryhmiensä kuin osakkeenomistajien kanssa. Sijoittajilla on sekä yksinään että yhdessä valta ohjata yrityksiä muuttamaan käytäntöjään vastuullisemmiksi.

 • Perinteisiin sijoituskohteisiin verrattava tuotto
  Blackrockin vuonna 2020 toteuttaman tutkimuksen mukaan ESG-indeksit ovat vuodesta 2012 lähtien tuottaneet saman verran tai paremmin kuin vertailuindeksit. Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing totesi vuonna 2019, että ESG-osake- ja -rahastosijoitusten tuotot vuosina 2004–2018 olivat samaa luokkaa perinteisten rahastojen kanssa. Lisäksi Arabesque totesi, että ESG-luokitukseltaan parhaimpaan viidennekseen sijoittuvat S&P 500 ‑yritykset tuottivat yli 25 % paremmin kuin huonoimpaan viidennekseen sijoittuvat yritykset vuosina 2014–2018.

ESG-sijoittamisen riskit

Kasvava kiinnostus ESG-osakkeita kohtaan tuo mukanaan haasteita ESG-asioita painottaville sijoittajille. Nopeasti muuttuvassa maailmassa sijoittajien on luovittava monissa karikoissa, jotta ESG-osakkeet tuovat positiivisen lisän pitkäjänteiseen sijoitussalkkuun:

 • Viherpesu: perusteettomia tai harhaanjohtavia väitteitä esittävät yritykset
  Yksi ESG-osakesijoittajan isoimpia ongelmia on yritysten taipumus esittää perusteettomia tai harhaanjohtavia tietoja toiminnastaan. Valitettavan usein vastuullisuustekoja paisutellaan markkinointimateriaaleissa todellisia tuloksia merkittävämmiksi. Voidaan argumentoida, että yritykset saattavat liian helposti julistautua ”vihreiksi” muuttamatta olennaisesti toimintaansa.
   
 • ESG-luokitusten kirjavuus
  ESG-raportointiin kaivattaisiin kipeästi standardointia. Jokaisella ESG-luokitusten tarjoajalla on omat mittarinsa ja menetelmänsä luokitustensa määrittelyyn, minkä seurauksena tulokset ovat monenkirjavat. MIT:n tuoreen tutkimuksen mukaan korrelaatio ESG-luokitusten välillä oli heikompi kuin perinteisten luottoluokitusten välillä. ESG-luokitusten korrelaatio oli keskimäärin 0,61, kun se luottoluokituksilla oli 0,99. Ero on huomattava.


 • Standardoitujen mittarien puute vaikeuttaa vastuullisten ESG-osakkeiden löytämistä
  Vaikka ESG-kriteerit onkin määritelty, aidosti vastuullisen osakkeen määrittämiseen käytetyt mittarit ovat yhä jokseenkin epämääräisiä. Joissakin tapauksissa mittarit eivät tee eroa sen välillä, pyrkiikö yritys aktiivisesti vähentämään hiilipäästöjään vai yksinkertaisesti suojelemaan omaa tulevaisuuttaan ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. Selkeämmät standardit ovat kuitenkin pian tulossa. EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetus edellyttää, että varainhoitajat raportoivat julkisesti sijoitustensa haitallisista vaikutuksista yhteiskuntaan tai ympäristöön. Vastaavasti Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:n työryhmä määrittelee parhaillaan selkeämpää oikeudellista kehystä yritysten noudatettavaksi.

Kuinka päästä alkuun yhteiskunnallisesti vastuullisessa sijoittamisessa

Kun tutustut osakkeiden ja rahastojen ESG-luokituksiin, ESG-profiililtaan vahvan, hajautetun salkun rakentaminen on helpompaa kuin uskotkaan. ESG-asiat huomioon ottavien osakkeiden, sijoitusrahastojen, ETF:ien ja indeksirahastojen tarjonta on nyt kattavampi kuin koskaan aikaisemmin. Niistä voit rakentaa itsellesi ESG-painotteisen salkun.

Traderissa kannattaa hyödyntää vastuullisen sijoittamisen sijoitusteemaa, jonka alta löytyy myös ESG-kriteerit täyttäviä osakkeita, rahastoja ja ETF:iä.